Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RIJNBERG OPLEIDINGEN BV


1. ALGEMEEN 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen en opleidingen welke door Rijnberg Opleidingen bv verzorgd worden, alsook op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze opleider. Hierin staan de afspraken die nageleefd moeten worden door de opleider en de cursisten. 


2. VERPLICHTINGEN 

Rijnberg Opleidingen bv 

a. Rijnberg Opleidingen bv maakt alleen gebruik van docenten en instructeurs die bevoegd zijn om de cursus/les te geven zoals omschreven in de WRM (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen). 
b. Rijnberg Opleidingen bv maakt alleen gebruik van voertuigen die voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zijn bij het gebruik maken van de openbare weg. 
c. De afgesproken tijdsduur wordt volledig benut voor het geven van de rij-instructie. 
d. De docent/instructeur ziet zich verplicht alle mogelijke inspanningen te doen die nodig zijn om tot het beoogde resultaat van de ingeschreven opleiding te komen. 
e. Rijnberg Opleidingen bv garandeert de cursist/opdrachtgever dat informatie die door de cursist/opdrachtgever wordt verstrekt, niet aan derden ter beschikking wordt gesteld. 

Cursist: 

a. De cursist dient zich ten allen tijde tijdig te melden voor aanvang van de theoriecursus, praktijkles of nascholingscursus. Bij aanvang en bij sluiting van een cursusdag tekent de cursist de aanwezigheidslijst, indien van toepassing. 
b. De cursist dient zich bij aanvang van de theoriecursus, theorie-examen, praktijkles, praktijkexamen of nascholingcursus te kunnen legitimeren door middel van zijn rijbewijs. 
c. De cursist die om één of andere reden niet gerechtigd is om aan het verkeer deel te nemen, is verplicht dit vooraf te melden aan de docent, instructeur of examinator. Te denken valt aan rijontzegging, rijbewijsinvordering, gebruik van alcohol, medicijnen en/of drugs, enz. 
d. De cursist dient zelf zorg te dragen dat hij/zij de benodigde examenbescheiden kan overleggen bij aanvang van een examen of toets. Informatie hierover is te vinden op www.cbr.nl 
e. Indien een examen geen doorgang kan vinden vanwege te laat verschijnen van de examenkandidaat, is Rijnberg Opleidingen bv hiervoor niet aansprakelijk. 
f. Bij te laat verschijnen in een nascholingscursus wordt de cursist afgemeld bij de exameninstantie CCV en telt de nascholingsdag niet mee voor de nascholing. Hetzelfde geldt wanneer een cursist voortijdig de cursus verlaat. 


3. ANNULEREN 

Theorieles: 

a. Een theoriecursus waarvoor een cursist staat ingeschreven, zijnde een cursus vakbekwaamheid RV1, R2C, V2C, V3C, kan kosteloos worden geannuleerd tot een week voor de dag waarop de start van de theoriecursus gepland staat. 
b. Een theoriecursus waarvoor een cursist staat ingeschreven, zijnde een cursus vakbekwaamheid ADR of nascholing, kan kosteloos worden geannuleerd tot twee weken voor de dag waarop de start van de theoriecursus gepland staat. 
c. Een theoriecursus waarvoor een dag(deel) staat ingepland voor een groep van één opdrachtgever kan kosteloos worden geannuleerd tot twee weken voor de dag/het dagdeel waarop de start van de theoriecursus gepland staat. 

Praktijkles: 

a. Een ingeplande praktijkles van ten hoogste 120 minuten voor de categorieën C en CE kan kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afgesproken praktijkles. 
b. Een ingeplande praktijkles van langer dan 120 minuten voor de categorieën C en CE kan kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afgesproken praktijkles. 
c. Een praktijkdag voor nascholing kan kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de afgesproken nascholingsdag. 
d. In het geval de geplande tijd van een geannuleerde praktijkles kan worden opgevuld met een andere cursist, kan Rijnberg Opleidingen bv besluiten geen kosten in rekening te brengen. 
e. Annuleren van een theoriecursus, praktijkles of praktijkdag nascholing kan in onderstaande geval van: 
- ziekte van de cursist. In dit geval dient een doktersverklaring te kunnen worden 
overlegd. 
- overlijden van een familielid in de eerste lijn. In dit geval dient een 
overlijdensbericht te kunnen worden overlegd. 
f. Bij annulering binnen de hierboven genoemde termijnen om andere redenen dan genoemd onder ‘e’ is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. Annulering kan alleen telefonisch op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur op het telefoonnummer van Rijnberg Opleidingen bv of het mobiele nummer van de instructeur. In geval van annulering om redenen genoemd onder ‘e’ kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. 
Zaterdag en zondag worden niet als werkdag beschouwd. 

Examens: 

a. Een examen voor theorie of praktijk wordt in overleg met de cursist vastgesteld. 
b. Bij annulering van een theorie- en/of praktijkexamen zijn de examenvoorwaarden die bij de exameninstantie CCV gelden, van toepassing. De voorwaarden zijn te vinden op www.cbr.nl onder ‘examen annuleren’. 
c. In geval van annulering kunnen zowel de exameninstantie CCV als Rijnberg Opleidingen bv administratiekosten in rekening brengen. 


Afzeggen afspraken door Rijnberg Opleidingen bv: 

a. Gemaakte afspraken tussen cursist en Rijnberg Opleidingen bv kunnen door Rijnberg Opleidingen bv worden afgezegd wanneer sprake is van een defect voertuig, bijzonder slechte weersomstandigheden of ziekte van de docent/instructeur. 
b. Rijnberg Opleidingen bv zal, indien redelijkerwijs mogelijk, een cursist zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een afspraak die geen doorgang kan hebben om bovengenoemde redenen. 
c. Rijnberg Opleidingen bv zal al het mogelijke doen om een geplande les zo spoedig mogelijk opnieuw in te plannen. 
d. De cursist kan voor een afgezegde afspraak om bovengenoemde redenen geen gemaakte kosten of schade aan Rijnberg Opleidingen bv in rekening brengen. 
e. Een geplande theoriecursus kan door Rijnberg Opleidingen bv tot 7 dagen voor aanvang van de cursus worden geannuleerd in geval van te weinig aanmeldingen. Rijnberg Opleidingen bv zal zo spoedig mogelijk een nieuwe cursusdatum inplannen. 
De cursist/opdrachtgever wordt over deze mogelijkheid van annulering bij aanmelding geïnformeerd. 


4. BETALING 

a. Betaling van theoriecursussen, praktijklessen en examens is per pin of contant op kantoor van Rijnberg Opleidingen bv. De cursist zal dan ten allen tijde een betalingsbewijs ontvangen. In overleg is het mogelijk om achteraf op rekening te betalen. 
b. De betalingstermijn welke op de factuur vermeld staat, is van toepassing, tenzij anders overeengekomen. De cursist of opdrachtgever dient zorg te dragen voor tijdige betaling. 
c. Een cursus en examen welke op rekening van een opdrachtgever mag worden gevolgd of afgelegd, dient bij aanmelding te worden voorzien van een schriftelijke opdracht door de opdrachtgever, voorzien van handtekening van een daarvoor bevoegd persoon. 
d. Een cursist kan voor kosten van de opleiding worden aangesproken in geval zijn/haar opdrachtgever zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt. 
e. In geval een cursist of opdrachtgever zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt, heeft Rijnberg Opleidingen bv het recht de cursus, de lessen of het praktijkexamen niet of slechts deels uit te (laten) voeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. 
f. Bij het uitblijven van betaling van facturen door cursist of opdrachtgever, wordt deze aan zijn verplichtingen eenmaal herinnerd. Als betaling na deze herinnering uitblijft wordt de cursist of opdrachtgever eenmaal aangemaand tot betaling over te gaan. Als betaling dan nog uitblijft wordt de vordering uit handen gegeven aan de gerechtsdeurwaarder. Alle bijkomende kosten zijn dan voor de cursist of opdrachtgever. 
g. Tussentijdse prijswijzigingen kunnen door Rijnberg Opleidingen bv alleen worden verrekend als sprake is van losse lesafspraken. Lespakketten vallen buiten tussentijdse prijsverhogingen. 


5. OPMERKINGEN EN KLACHTEN 

In geval een cursist niet tevreden is over de gevolgde theoriecursus, praktijkles of nascholingscursus wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij dit aan de betrokken docent/instructeur kenbaar maakt. Deze zal op dat moment al het mogelijke in het werk stellen om de klacht op dat moment op te (laten) lossen. 
De cursist die ondanks bovenstaande niet tevreden is, kan zijn/haar klacht schriftelijk richten aan: 

    Rijnberg Opleidingen bv 
    T.a.v. de directie 
    Nijverheidsstraat 9, 4538 AX Terneuzen

Ook kan de klacht via onze website www.rijnberg-opleidingen.nl worden geuit. 

Rijnberg Opleidingen bv zal de ingekomen klacht bevestigen en beoordelen. Binnen veertien dagen wordt de cursist geïnformeerd over de beoordeling en de mogelijke oplossing van de klacht. Indien de cursist het niet eens is met de afwikkeling kan deze zich wenden tot: BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik.

Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld en worden 2 jaar bewaard.


6. OVERIG 

a. Voor het kwijtraken of voor diefstal van eigendommen van de cursist voor, tijdens en na de cursus in onze locatie of in ons voertuig is Rijnberg Opleidingen bv niet aansprakelijk. 
b. Rijnberg Opleidingen bv vrijwaart de leerling voor kosten die voortvloeien uit overtredingen die hij/zij tijdens de praktijkles (onder toezicht) heeft gepleegd. Ook is de leerling gevrijwaard voor aanspraken van derden als gevolg van een botsing of een aanrijding tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen, met uitzondering van voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling. Ook geldt de vrijwaring niet bij het gebruik van alcohol, medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden en bij het gebruik van drugs of andere verdovende middelen. 
c. Na inschrijving is er een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.